How we support in safely expressing concerns

 

Whistleblowing policy

At Enovation Group – and all it’s subsidairies, we value and support a safe and protected work environment.

This policy will support you in safely expressing your concerns. You can find out who to contact, how to make a report and the protections that are available to you.

English

Whistleblowing procedure

Introduction

At Enovation Group – and all it’s subsidiaries, we value and support a safe and protected work environment.

This policy will support you in safely expressing your concerns. You can find out who to contact, how to make a report and the protections that are available to you.

1. What is a Whistleblower?

A Whistleblower is a person who is able to report a concern in any part of the business, subsidiaries, agents, customer and suppliers associated with the Enovation Group that has been observed either inside or outside of the work environment.

2. Who are you as an eligible Whistleblower?

All current and former partners, directors, officers, company secretaries, employees, secondees, contractors, suppliers (or their employee or subcontractor) and volunteers. It also applies to your relatives, dependents or spouses.

3. When do you report?

Whenever you think there are reasonable grounds to suspect misconduct or an improper state of affairs; an offence or contravention under EU or Commonwealth law or a danger to the public or financial system. Illegal conduct, fraud, money laundering, offering or accepting a bribe, financial irregularities, failure to comply with, or breach of, legal or regulatory requirements, and engaging in or threatening to engage in detrimental conduct.

4. How do you report?

Do you think your suspicions can be dealt with by local management?

A. If so, please file a compliant through our regular complaint channel at https://enovationgroup.com/int/complaint-form/.

B. If not, you can either notify:

 

Who Contact
Our Corporate board members

 • Jeroen van Rijswijk – CEO Enovation Groep
 • Marnix Cornelius – CFO Enovation Groep
whistleblower@enovationgroup.com
Internal trustee

 • Bianca Brooijmans – DPO Enovation Group
dpo@enovationgroup.com
Outside trustee

 • Peter van Schelven – Out-house Legal Counsel
petervanschelven@protonmail.com

Note 1: Enovation Group has appointed the Corporate DPO as the internal trustee.

Note 2: Enovation Group had appointed Peter van Schelven, Legal Counsel as their external trustee.

5. What do you report?

Please provide as much detailed information as possible so that your report can be thoroughly investigated.

Some useful details include:

 • date, time and location;
 • names of person(s) involved, roles and their business group;
 • your relationship with the person(s) involved;
 • the general nature of your concern;
 • how you became aware of the issue;
 • possible witnesses; and
 • other information that you have to support your report.

6. Protection as a Whistleblower under the relevant laws

All reports will be handled strictly confidential and your identity will not be disclosed without your consent. However, this cannot be guaranteed and will be dependent upon the legal obligations of the Enovation Group.

The reporter will receive an acknowledgement of receipt within the next 7 business days.

Information on the next steps will be given within 3 months after the confirmation of receipt;

We will treat each reporter with the utmost respect and you will be protected under the relevant Whistleblower laws.

Nederlands

Whistleblowing procedure

Introductie

Bij Enovation Group – en al haar dochterondernemingen – hechten wij waarde aan en ondersteunen wij een veilige en beschermde werkomgeving.

Dit beleid zal u ondersteunen bij het veilig uiten van uw zorgen. U kunt te weten komen met wie u contact kunt opnemen, hoe u een melding kunt doen en welke bescherming u kunt krijgen.

1. Wat is een Klokkenluider?

Een klokkenluider is een persoon die in staat is om zijn of haar zorgen te uiten over een deel van een bedrijf, dochterondernemingen, agenten, klant en leveranciers die verbonden zijn aan de Enovation Group. De zorg(en) kunnen binnen of buiten de werkomgeving zijn waargenomen.

2. Wie kan er melding maken?

Alle huidige en voormalige partners, directeuren, functionarissen, bedrijfssecretarissen, werknemers, gedetacheerden, aannemers, leveranciers (of hun werknemer of onderaannemer) en vrijwilligers. Het geldt ook voor uw familieleden, afhankelijke personen of echtgenoten.

3. Wanneer moet u melden?

Wanneer u denkt dat er redelijke gronden zijn om wangedrag of een ongepaste gang van zaken te vermoeden; een overtreding of overtreding van EU- of Commonwealth-wetgeving of een gevaar voor het publieke – of het financiële stelsel. Onwettig gedrag, fraude, witwassen van geld, het aanbieden of aannemen van steekpenningen, financiële onregelmatigheden, het niet naleven of overtreden van wettelijke of reglementaire vereisten, en het zich schuldig maken aan, of dreigen zich schuldig te maken aan, schadelijk gedrag.

4. Hoe meldt u?

Denkt u dat uw vermoedens door het plaatselijke management kunnen worden afgehandeld?

A. Zo ja, dan kunt u een klacht indienen via ons reguliere klachtenkanaal op https://enovationgroup.com/nl/klachtenformulier/.

B. Zo niet, dan kunt u contact opnemen met :

 

Wie Contact
Onze corporate directie

 • Jeroen van Rijswijk – CEO Enovation Groep
 • Marnix Cornelius – CFO Enovation Groep
whistleblower@enovationgroup.com
Interne vertrouwenspersoon

 • Bianca Brooijmans – DPO Enovation Group
dpo@enovationgroup.com
Externe vertrouwenspersoon

 • Peter van Schelven – Out-house Legal Counsel
petervanschelven@protonmail.com

Note 1: Enovation Group heeft de Corporate Functionaris Gegevensbescherming aangesteld als interne vertrouwenspersoon.

Note 2: Enovation Group heeft Peter van Schelven, Legal Counsel aangesteld als externe vertrouwenspersoon.

5. Wat rapporteert u?

Gelieve zoveel mogelijk gedetailleerde informatie te verstrekken, zodat uw melding grondig kan worden onderzocht.

Enkele nuttige details zijn:

 • datum, tijd en plaats;
 • namen van betrokken perso(o)n(en), functies en hun bedrijfsgroep;
 • uw relatie met de betrokken perso(o)n(en);
 • de algemene aard van uw bezorgdheid;
 • hoe u op de hoogte bent geraakt van de kwestie;
 • mogelijke getuigen; en
 • andere informatie die u hebt om uw rapport te ondersteunen.

6. Bescherming als klokkenluider onder de relevante wetten

Alle meldingen zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en uw identiteit zal niet worden bekendgemaakt zonder uw toestemming. Dit kan echter niet in alle gevallen worden gegarandeerd en zal afhangen van de wettelijke verplichtingen die op de Enovation Groep rusten.

De melder krijgt binnen de volgende 7 werkdagen een ontvangstbevestiging.

Informatie over de volgende stappen zal binnen 3 maanden na de ontvangstbevestiging worden verstrekt;

Wij zullen elke melder met het grootste respect behandelen en u zult worden beschermd door de relevante klokkenluiderswetgeving.

Deutsch

Whistleblowing Prozess

Einleitung

Bei der Enovation Group – und allen ihren Tochtergesellschaften – schätzen und unterstützen wir ein sicheres und geschütztes Arbeitsumfeld.

Diese Richtlinie wird Sie dabei unterstützen, Ihre Bedenken sicher zu äußern. Hier erfahren Sie, an wen Sie sich wenden können, wie Sie einen Vorfall melden und welcher Schutz Ihnen zur Verfügung steht.

1. Wer kann ein berechtigter Whistleblower/Hinweisgeber sein?

Ein Whistleblower ist eine Person, die in der Lage ist, ein Problem zu melden, das in irgendeinem Teil des Unternehmens, der Tochtergesellschaften, bei Vertretern, Kunden und Lieferanten, die mit der Enovation Group verbunden sind, entweder innerhalb oder außerhalb der Arbeitsumgebung beobachtet wurde.

2. Wann müssen Sie Meldung erstatten?

Wann immer Sie den begründeten Verdacht haben, dass ein Fehlverhalten oder ein unangemessener Zustand vorliegt, eine Straftat oder ein Verstoß gegen EU- oder Commonwealth-Recht vorliegt oder eine Gefahr für die Öffentlichkeit oder das Finanzsystem besteht. Rechtswidriges Verhalten, Betrug, Geldwäsche, Anbieten oder Annahme von Bestechungsgeldern, finanzielle Unregelmäßigkeiten, Nichteinhaltung oder Verstoß gegen gesetzliche oder behördliche Vorschriften sowie die Beteiligung an oder die Androhung von schädigendem Verhalten.

3. Einen Vorfall melden

Denken Sie, dass Ihr Verdacht von der örtlichen Geschäftsleitung behandelt werden kann?

A. Wenn ja, reichen Sie bitte eine Beschwerde über unseren regulären Beschwerdekanal unter https://enovationgroup.com/de/beschwerdeformular/ ein.

B. Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an eine der folgenden Personen:

 

Wer Kontakt
Unsere Vorstandsmitglieder

 • Jeroen van Rijswijk – CEO Enovation Gruppe
 • Marnix Cornelius – Finanzvorstand Enovation Gruppe
whistleblower@enovationgroup.com
Interne Treuhänderin

 • Bianca Brooijmans – Datenschutzbeauftragte Enovation Group
 

dpo@enovationgroup.com

Externer Treuhänder

 • Peter van Schelven – Externer Rechtsbeistand
petervanschelven@protonmail.com

 

Anmerkung 1: Die Enovation Group hat den Datenschutzbeauftragten des Unternehmens als internen Treuhänder ernannt.

Anmerkung 2: Die Enovation Group hat Peter van Schelven, Legal Counsel, als externen Treuhänder ernannt.

4. Bitte melden Sie Folgendes:

Bitte geben Sie so viele detaillierte Informationen wie möglich an, damit Ihre Meldung gründlich untersucht werden kann.
Einige nützliche Details sind:

 • Datum, Uhrzeit und Ort;
 • Namen der beteiligten Person(en), ihre Rolle und ihre Unternehmensgruppe;
 • Ihre Beziehung zu der/den betroffenen Person(en);
 • die allgemeine Art Ihres Anliegens;
 • wie Sie auf das Problem aufmerksam wurden;
 • mögliche Zeugen; und
 • andere Informationen, die Sie zur Unterstützung Ihrer Meldung haben.

5. Schutz als Whistleblower nach einschlägigen Gesetzen

Alle Meldungen werden streng vertraulich behandelt und Ihre Identität wird ohne Ihre Zustimmung nicht preisgegeben. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und hängt von den rechtlichen Verpflichtungen der Enovation-Gruppe ab.

Der Whistleblower erhält innerhalb der nächsten 7 Arbeitstage eine Empfangsbestätigung.

Informationen über die nächsten Schritte werden innerhalb von 3 Monaten nach der Eingangsbestätigung erteilt;

Wir behandeln jeden Whistleblower mit größtem Respekt und Sie sind durch die einschlägigen Whistleblower-Gesetze geschützt.

Français

La procedure de whistleblowing/dénonciation.

Introduction

Chez Enovation Group – et toutes ses filiales – nous apprécions et soutenons un environnement de travail sûr et protégé.

Cette politique vous aidera à exprimer vos préoccupations en toute sécurité. Vous y trouverez qui contacter, comment faire un rapport et les protections qui vous sont offertes.

1. Qu'est-ce qu'un dénonciateur?

Un dénonciateur est une personne capable de signaler un problème dans n’importe quelle partie de l’entreprise, des filiales, des agents, des clients et des fournisseurs associés au groupe Enovation, qui a été observé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’environnement de travail.

2. Quand faites-vous votre rapport?

Chaque fois que vous pensez qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner une faute ou une situation irrégulière, une infraction ou une contravention à la législation de l’UE ou du Commonwealth ou un danger pour le public ou le système financier. Comportement illégal, fraude, blanchiment d’argent, offre ou acceptation d’un pot-de-vin, irrégularités financières, les comportements illégaux, la fraude, le blanchiment d’argent, l’offre ou l’acceptation d’un pot-de-vin, les irrégularités financières, le non-respect ou la violation des exigences légales ou réglementaires, et l’adoption ou la menace d’adoption d’un comportement préjudiciable.

3. Comment faire un rapport?

Pensez-vous que vos soupçons peuvent être traités par la direction locale?

A. Si c’est le cas, veuillez déposer une plainte par le biais de notre canal de plainte habituel à l’adresse suivante: https://enovationgroup.com/int/complaint-form/.

B. Si non, vous pouvez informer une de personnes suivantes:

Qui Contact
Les membres du conseil d’administration de notre entreprise

 • Jeroen van Rijswijk – PDG du Enovation Group
 • Marnix Cornelius – Directeur financier Enovation Group
whistleblower@enovationgroup.com
Fiduciaire interne

 • Bianca Brooijmans – DPO Enovation Group
dpo@enovationgroup.com
Administrateur externe

Peter van Schelven – Conseiller juridique externe

petervanschelven@protonmail.com

 

Note 1: Enovation Group a désigné le DPO de l’entreprise comme mandataire interne.

Note 2: Enovation Group a désigné Peter van Schelven, conseiller juridique externe, comme mandataire externe.

4. Que rapportez-vous?

Veuillez fournir des informations aussi détaillées que possible afin que votre rapport puisse faire l’objet d’une enquête approfondie.
Parmi les détails utiles, citons

 • la date, l’heure et le lieu;
 • le nom de la ou des personnes impliquées, leur rôle et leur groupe d’affaires;
 • votre relation avec la (les) personne(s) impliquée(s);
 • la nature générale de votre préoccupation;
 • comment vous avez pris connaissance du problème;
 • les témoins éventuels ; et
 • toute autre information dont vous disposez pour étayer votre rapport.

5. Protection en tant que whistleblower/dénonciateur en vertu des lois pertinentes

Tous les whistleblowers/ dénonciateurs seront traités de manière strictement confidentielle et votre identité ne sera pas divulguée sans votre consentement. Toutefois, cela ne peut être garanti et dépendra des obligations légales du groupe Enovation.

Le whistleblower/dénonciateur recevra un accusé de réception dans les 7 jours ouvrables suivants.

Les informations sur les prochaines étapes seront données dans les 3 mois suivant l’accusé de réception;

Nous traiterons chaque rapporteur avec le plus grand respect et vous serez protégé par les lois applicables aux whistleblowers/dénonciateurs.